ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,22:30  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับเงินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายสุรชัย พรหมเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,12:16  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบอุปนัยร่วมกับสื่อการสอน geomater ' sketchpad เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . 2554
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563,16:29  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ปึการศึกษา ๒๕๕๒
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา วังคะฮาต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,18:13  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..