ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง เลขยกกำลัง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการส่งผลงานวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ IFTE ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ระดับดี ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,09:11  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการรายงานสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Multiple Intelligences Test) ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,08:55  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลการเรียนรู้และสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ Obec Content Center เรื่อง สึนามิ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,20:13  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs เรื่อง ธรณีพิบัติภัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,20:44  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,22:30  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับเงินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายสุรชัย พรหมเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,12:16  อ่าน 487 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนบทเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบอุปนัยร่วมกับสื่อการสอน geomater ' sketchpad เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . 2554
ชื่ออาจารย์ : นายนิติพล คำปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563,16:29  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..