กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0969031826
อีเมล์ : nongkondee@outlook.co.th

นางษมล ขุนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0985646954
อีเมล์ : samol34903@gmail.com

นางภคพร ดำรงกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0910648892
อีเมล์ : pakhaporn.kung@gmail.com

นางราตรี ไมโรส
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2