กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแจ๊กลิน มีชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางษมล ขุนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางภคพร ดำรงกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1