โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสิวลี ภูผาลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพรัตน์ แสนโสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววารุณี เทือกตาถา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1