ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสิวลี ภูผาลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายไพรัตน์ แสนโสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววารุณี เทือกตาถา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1