กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกุสุมา จิตจักร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพรชัย เสียงล้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1