ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกุสุมา จิตจักร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพรชัย เสียงล้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1