โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ อาจวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ