ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพุทธิพงศ์ แร่ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายทนงค์ พลราชม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2