โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพุทธิพงศ์ แร่ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายทนงค์ พลราชม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2