กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพุทธิพงศ์ แร่ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0814964916
อีเมล์ : Napapong19@gmail.com

นายอัตตพล แก้วหาวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0982254475
อีเมล์ : NackAuttapol@gmail.com

นายทนงค์ พลราชม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2