กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัดศรี แสนโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจรัญ รอดยิ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายกิตติศักดิ์ ม่อมพะเนาว์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันทึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณิภาพร โคตรวันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายกิตติพงษ์ บุญปก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2