กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัดศรี แสนโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 091 864 6106
อีเมล์ : padsee1015@gmail.com

นายจรัญ รอดยิ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันทึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณิภาพร โคตรวันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0856081580
อีเมล์ : auy1608@gmail.com

นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0917387255
อีเมล์ : neew.kp@gmail.com

นายกิตติพงษ์ บุญปก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0982869244
อีเมล์ : wareerat0982869244@gmail.com