ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัดศรี แสนโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายจรัญ รอดยิ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันทึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณิภาพร โคตรวันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายกิตติพงษ์ บุญปก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1