โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัดศรี แสนโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจรัญ รอดยิ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายกิตติศักดิ์ ม่อมพะเนาว์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันทึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณิภาพร โคตรวันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายกิตติพงษ์ บุญปก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2