โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิติพล คำปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนันทิยา พรมทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชลธิชา ดีดวงพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2