ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิติพล คำปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนันทิยา พรมทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชลธิชา ดีดวงพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3