โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัญญาภัทร บุญมานุช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจริยา ธงวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุรชัย พรหมเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3