กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัญญาภัทร บุญมานุช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจริยา ธงวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุรชัย พรหมเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3