คณะผู้บริหาร

นางสุภัคชญา นารากิจศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรัพย์ภวัฎ สายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา