คณะผู้บริหาร

นายวิทยา วังคะฮาต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา