กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุรชัย พรหมเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0800015441
อีเมล์ : surachaiprompom5@gmail.com
ที่อยู่ :
130 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
2544 ม.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
2548 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร/สาขาวิชาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี พ.ศ.2552 - 2554 โัรงเรียนรามราชพิทยาคม ครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับเงินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558