ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (อ่าน 7) 10 มิ.ย. 64
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมออกแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในตำบลดงเย็น ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 (อ่าน 104) 06 เม.ย. 64
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เยี่ยมเยือนโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม (อ่าน 215) 26 ม.ค. 64
รับนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชือโคโรน่า 2019 (อ่าน 225) 25 ม.ค. 64
โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อ่าน 236) 25 ม.ค. 64
มอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (อ่าน 206) 25 ม.ค. 64
อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 214) 25 ม.ค. 64
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 3349) 19 ก.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 (อ่าน 3013) 29 มิ.ย. 63
รายงานตัวนักเรียน ม.1(12 มิ.ย. 2563) และ ม.4(15 มิ.ย. 2563) (อ่าน 3452) 03 มิ.ย. 63
สรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคระบาดโควิด (อ่าน 3527) 27 พ.ค. 63
เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3780) 22 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3709) 21 เม.ย. 63