ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา วังคะฮาต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1060-4710
อีเมล์ : witkumchae@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทรัพย์ภวัฎ สายสมาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :