ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวิทยา วังคะฮาต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรัพย์ภวัฎ สายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา