โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1. บริหารด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษามีการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนสร้างนวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น