โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมบริหารด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  สร้างนวัตกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง