ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
13 พ.ย. 63 กรอกคะแนนใน SGS
12 พ.ย. 63 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
09 พ.ย. 63 ส่งรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
03 พ.ย. 63 ถึง 05 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
31 ต.ค. 63 สอนชดเชย
29 ต.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
28 ต.ค. 63 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
20 ต.ค. 63 ถึง 27 ต.ค. 63 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบดำเนินการติดต่อครูประจำรายวิชา
19 ต.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 1/2563
17 ต.ค. 63 สอนชดเชย
16 ต.ค. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 1/2563
01 ต.ค. 63 กรอกคะแนนใน SGS
30 ก.ย. 63 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
28 ก.ย. 63 ถึง 29 ก.ย. 63 ประชุม PLC
21 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์และ SDQ ภาคเรียนที่ 1/2563
21 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63 นิเทศการสอน ครั้งที่ 3
14 ก.ย. 63 ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียน
10 ก.ย. 63 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน
09 ก.ย. 63 ส่งหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
01 ก.ย. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
24 ส.ค. 63 ถึง 25 ส.ค. 63 ประชุม PLC
21 ส.ค. 63 กรอกคะแนนใน SGS
20 ส.ค. 63 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
17 ส.ค. 63 ถึง 21 ส.ค. 63 นิเทศการสอน ครั้งที่ 2
15 ส.ค. 63 สอนชดเชย
03 ส.ค. 63 ถึง 04 ส.ค. 63 ประชุม PLC
01 ส.ค. 63 สอนชดเชย
30 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
27 ก.ค. 63 ประชุม PLC
25 ก.ค. 63 สอนชดเชย
20 ก.ค. 63 ถึง 24 ก.ค. 63 นิเทศการสอน ครั้งที่ 1
13 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 63 แก้ผลการเรียน 0 ร มส ครั้งที่ 2
11 ก.ค. 63 สอนชดเชย
10 ก.ค. 63 ประชุมสภานักเรียน
10 ก.ค. 63 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1
09 ก.ค. 63 ลงทะเบียนเรียนและเลือกวิชาเสรี
08 ก.ค. 63 ประชุม PLC
02 ก.ค. 63 เลือกกิจกรรมชุมนุม
02 ก.ค. 63 ถึง 10 ก.ค. 63 แก้ผลการเรียน 0 ร มส ครั้งที่ 1
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
19 มิ.ย. 63 แจกอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
18 มิ.ย. 63 แจกอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
17 มิ.ย. 63 แจกอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16 มิ.ย. 63 แจกอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
15 มิ.ย. 63 รายงานตัวและแจกอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
12 มิ.ย. 63 รายงานตัวและแจกอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
18 พ.ค. 63 ถึง 19 พ.ค. 63 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
08 พ.ค. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
07 พ.ค. 63 อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบประชุมทางไกล
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 เปิดรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.dyk.ac.th ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
งานวางวิชาการ