โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
เบอร์โทรศัพท์ 042620892
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ค. 63 ถึง 08 เม.ย. 63 ประชุมเชิงปฎิิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
ชุดสุภาพ งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน
07 พ.ค. 63 การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้
1. DLTV15
2. www.dltv.ac.th
3. www.youtube.com/obectvonline
4. www.facebook.com/obectvonline
5. www.obectv.tv
บ้านพักหรือโรงเรียน งานการจัดการเรียนรู้
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 เปิดรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.dyk.ac.th ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
งานวางวิชาการ